تابلو سنتی

این تابلوها به صورت فیکس می باشند و از لحاظ آرایش تجهیزات مانند تابلوهای…

تابلو uniswitch

ابلو کمپکت AIS(Air Insulation Switchgear) از نوع Metal Enclosed  محسوب می شود …

تابلو unisafe

این تابلوها به Heavy Switchgear معروف و از نوع Metal Clad  محسوب می شوند …