تابلو BMS

“BMS” یا Building management System که به مدیریت هوشمند ساختمان…

تابلو کنترل و حفاظت

تابلوهای کنترل وحفاظت برای کنترل وحفاظت سیستم ها طراحی شده اند که…

تابلو RTU & SCADA

تابلوهای RTU&SCADA به عنوان یک سیستم کنترلی محسوب می شوند…

تابلو PLC

PLC یا همان Programmable Logic Controller یک کامپیوتر دیجیتال….

تابلو AVR

تابلو AVR یا همان Automatic Voltage Regulation به عنوان کنترل کننده …

تابلو سنتی

این تابلوها به صورت فیکس می باشند و از لحاظ آرایش تجهیزات مانند تابلوهای…