تابلو کنترل و اتوماسیون:

بعداز آن که انقلاب صنعتی رخ داد مشکلات زیادی بوجود آمد و افراد دنبال راه های جدیدی بودند که بتواندد این مشکلات را حل کنند و این امر باعث بوجود آمدن مهندسی کنترل و اتوماسیون گردید.

به تعبیر کلی مهندسی کنترل واتوماسیون سعی دارد که مشکلات را ازطریق سخت افزار ونرم افزار مناسب حل کند.

موضوعاتی که این شاخه دنبال می کند موارد زیر می باشد:

  • کنترل اتوماتیک و کاربردهای آن
  • اتوماسیون صنعتی
  • اندازه گیری وابزار دقیق
  • رباتیک
  • سیستم های اطلاعات صنعتی مبنی بر رایانه

تابلو های کنترلی ما علاوه بر طرح زیمنس با طرح ریتال نیز می باشد که این نوع تابلوها نیز با توجه به کاربردشان, دسترسی و آرایش های مختلفی دارند به عنوان مثال برخی از آنها دسترسی از جلودارند که می توانند به دوصورت ساده و سوئینگ دارمورد استفاده قرار گیرند وبرخی دسترسی از پشت تابلو که اغلب به صورت ساده استفاده می شود.

محصولات ما در این بخش:

  • تابلو PLC
  • تابلو های کنترل و حفاظت
  • تابلو های RTU &Scada
  • تابلو AVR
  • تابلو های هوشمند یا BMS